קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

דרוש/ה מנהל-ת יחידת הקדם יסודי

למועצה אזורית מגידו דרוש/ה:
מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי
מכרז פנימי/חיצוני מספר 2020/18/ע
תואר המשרה: מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי
היקף משרה: %100 משרה ) 42 ש"ש(
כפיפות: מנהלת מחלקת חינוך
דירוג המשרה ודירוגה: מנהלי מחלקות חינוך, דרגה: בהתאם לנתונים האישיים, ובכפוף להסכם הקיבוצי
תיאור התפקיד
ניהול מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים במסגרת
הקדם יסודי.
עיקרי התפקיד:
1 .ניהול מערך פעילות גני הילדים:
▪ מגיבוש והתווית מדיניות מוסדות בחינוך לגיל הרך בשיתוף המפקחים על גני הילדים ומנהל אגף
החינוך והטמעת המדיניות בגני הילדים.
▪ הכנת תכנית עבודה שנתית ליחידת גני הילדים בהלימה עם מדיניות אגף החינוך, בתיאום עם מנהל
חינוך ובשיתוף האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך ובאגף למעונות היום.
▪ פיתוח תשתיות והקצאת תקציבים לתוכנית שהוגדרה, בתיאום עם מנהל חינוך ברשות.
▪ בניית תקציב – מעקב וביצוע.
▪ כתיבת תכנית אסטרטגית לבניית גן ילדים חדש, התאמה ופיתוח בהתאם לצרכים בשטח.
▪ ביצוע ביקורים בגני הילדים לשם שמירת קשר ומתן מענים מדויקים.
▪ בחינת בקשות לרכש או תחזוקה ממנהלי הגן והעברתן למנהל הרכש, בהתאם לתקציב המוסד.
▪ ליווי ומעקב אחר רכש ועבודות תחזוקה בהיקפים גדולים )כדוגמת שיפוצי קיץ(, בתיאום עם מנהל
הרכש.
▪ הפקת דוחות ונתונים אודות מוסדות החינוך לגיל הרך.
▪ טיפול ברכש למערך בכלל ולמודות החינוך הקדם יסודי בפרט.
▪ קידום שיתוף פעולה וקשרי עבודה עם מפקחי גני הילדים והמעונות.
2 .רישום ושיבוץ לגני הילדים :
▪ שליחת מידע ופרסום אודות הרישום ומועדיו להורים.
▪ וידוא תקינות הטיפול בהליך הרישום, בין אם מתבצע באמצעות קבלת קהל ובין אם מתבצע
באמצעות האינטרנט.
▪ פיקוח על תהליך התשלום.
▪ קיום ועדות חריגות הקשורות לשנת השארות / הדלגה.
3 .קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך:
▪ מעקב אחר הטיפול בילדים בעלי קשיים מסוגים שונים ובפרט ילדי החינוך המיוחד, בשיתוף מלא עם
מפקחי משרד החינוך.
▪ פיקוח על יישום תוכניות העבודה השנתיות ועמידה ביעדים פדגוגים שהוגדרו.
▪ קיום מפגשים תקופתיים עם מנהלי יחידות החינוך השונות לצורך מתן מענה הולם ורציף לתלמידים
המסיימים את מערך החינוך הקדם יסודי בהתאם לצרכים הייחודיים שלהם.
▪ בניית תכנית העשרה שנתית )" סל אירועים"( לכל גני הילדים לא יאוחר מחודש אוגוסט, על פי תכנית 
משרד החינוך ושמירה על איזון תקציבי בתום שנת הלימודים.
▪ ייזום פעולות ויצירת קשרי עבודה עם המגזר השלישי וחברות עסקיות לטיפוח הקשר עם ילדי הגן
לקהילה.
▪ ניהול מערכות קייטנות הקיץ:
▪ תכנון והכנת תכנית לקייטנות הקיץ וביה"ס של החגים בגני הילדים, לקראת פתיחתן בחודש יולי.
▪ קביעה והקצאת תקציב לתוכנית הקייטנות, מעקב וביצוע.
▪ הפקת דו"ח הכנסות מול הוצאות של הקייטנות.
▪ שיבוץ כוח אדם לניהול ותפעול הקייטנה.
▪ פרסום מכרזים, קבלת הצעות מחיר והתקשרות עם ספקים, בתיאום עם מנהל אגף החינוך, חשבת
החינוך ומנהל הרכש.
▪ אחריות על פרסום הקייטנות להורים, רישום ותשלום – בתיאום עם רכזת קייטנות מועצתית והנהלת
חשבונות.
▪ תגבור וליווי ארגוני בהפעלת הקייטנות.
4 .ניהול ההון האנושי במערך:
▪ ביצוע מעקב ובקרה של נוכחות סייעות בגני הילדים והופעתן הסדירה בהתאם לשעות פעילות הגן.
▪ ייזום השתלמויות לטיפוח הצוות המקצועי בגני הילדים ) סייעות(.
▪ גיוס, מיון ושיבוץ במילוי מקום במהלך השנה ובחודשי הקיץ, בתיאום עם אגף משאבי אנוש.
▪ העברת עובדים בתוך המערך בהתאם לצורך.
▪ הקמת פורום מנהלי גנים וקידומו להגברת שיתוף הפעולה בין המנהלים.
5 .כל משימה שתוטל על- ידי הממונים ברשות.
דרישות התפקיד )תנאי סף(
השכלה ודרישות מקצועיות:
▪ בעל תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ,
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012 .או
תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה" ( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל,
או
אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש
בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ) שתיים משלוש הבחינות יהיו
בדיני שבת ודיני איסור היתר(.
▪ בעל תעודת הוראה.
▪ המנהל/ת יחויב לסיים בהצלחה- קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת
מינויו.
דרישות ניסיון:
ניסיון מקצועי
▪ עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור- 3 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.
▪ עבור הנדסאי רשום- 4 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.
▪ עבור טכנאי מוסמך- 5 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.
ניסיון ניהולי
▪ 3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה .
דרישות נוספות
▪ שפות- בהתאם לצורך
▪ יישומי המחשב- היכרות עם תוכנות ה- office
הגבלת כשירות
▪ עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך מהמנהל הכללי.
▪ העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
- הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
- הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי
לשמש עובד חינוך.
- הוכח למנהל שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על התלמידים.
- בגיר שהורשע בעבירות מין בהתאם להוראות.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
▪ עבודה בשעות לא שגרתיות
▪ עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
קורות חיים בציון מספר מכרז, יש לשלוח למייל il.org.megido@minhal4 עד לתאריך 2020.7.23 ,
בצירוף כל התעודות והמסמכים הרלוונטיים.
הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה
המודעה מיועדת לגברים ולנשים
חסר רכיב