קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

מכרז 21/20 מנהל/ת מחלקת ילדים ונוער מועצה אזורית מגידו

למועצה אזורית מגידו דרוש/ה:

מנהל/ת מחלקת ילדים ונוער ברשות מכרז פנימי/חיצוני 20/21/ע

היקף משרה : %100 משרה ( 42 ש"ש)

דירוג ודרגה: חינוך ונוער

כפיפות: מנהלת מחלקת חינוך


תיאור התפקיד

הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית.

עיקרי התפקיד:


1 .קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות המקומית.

• איתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתכנית העבודה בהתאם להנחיות מנהל

חברה ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית.

• בניית תכנית עבודה תקופתית ושנתית ובקרה על יישומה בשיתוף עם מפקח מינהל חברה

ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית.

• התווית המדיניות התקציבית לפעולות היחידה ובקרה אחר ביצועה.

• פרסום ושיווק היחידה והגברת המודעות לקיום הפעילויות שהיא מבצעת.

• שיתופי פעולה עם יחידות אחרות ברשות לקידום פעילות הנוער.

• ניהול ואחריות על תנועות הנוער ביישוב כולל חברת הנעורים האזורית "רעות".

• אחריות על כל פעילויות הנוער ומועדוני הנוער ביישובים.

• שיתופי פעולה עם פרויקטים רשותיים דוגמת תכניות בט"פ.

• פיתוח ויישום קשרי עבודה עם מפקחי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

• עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים.

• פיתוח מנהיגות צעירה )כגון: מד"צים(.

• פיתוח התנדבות ומעורבות של בני נוער בקהילה.


• כל משימה/תפקיד אחר שיוטל על ידי הממונים.

2 .ניהול עובדי מחלקת הנוער ברשות המקומית.

• גיוס עובדים לפרויקטים השונים בתאום עם מערך משאבי אנוש ברשות.

• הדרכה ניוד וקידום העובדים במחלקת הנוער בהתאם לצרכי המחלקה ו"חוקת

העבודה".

• קיום ימי השתלמות והעשרה מקצועית לעובדים.

• פיקוח מעקב ובקרה על עבודת המחלקה.


3 .ניהול מועצת תלמידים ונוער ברשות

• אחריות על קיומה והפעלתה התקנית של מועצת תלמידים ונוער ברשות.

• יישום נהלי מנהל חברה ונוער במשרד החינוך וכתיבת נהלים מקומיים.

• קיום פגישות עם מועצת התלמידים ונוער אחת לחודשיים, לכל הפחות.


4 .פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו במועצה ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל

חברה ונוער במשרד החינוך.

דרישות התפקיד )תנאי סף(השכלה ודרישות מקצועיות

• בעל תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה

מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ.

• סיים קורס הכשרה למנהל יחידת נוער, בהיקף של 188 שעות לפחות, אשר מארגן משרד החינוך או

מי מטעמו. אדם שלא סיים קורס זה יחויב לסיים בהצלחה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער של

משרד החינוך בתוך 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.

דרישות ניסיון

• ניסיון מקצועי - ניסיון מקצועי של 3 שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה, במערכת החינוך או

בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי, או במערכת

החינוך העל- תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

• ניסיון ניהולי - ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים במערכת

החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל תיכונית או במערכת ההשכלה

הגבוהה.

דרישות נוספות

• ניהול צוותי עבודה

• עבודה בשעות בלתי שגרתיות

• עבודה עם נוער.


קורות חיים בציון מספר מכרז, יש לשלוח למייל: minhal4@megido.org.il   עד לתאריך 2020.7.27 ,

בצירוף כל התעודות והמסמכים הרלוונטיים.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

המודעה מיועדת לגברים ולנשים


חסר רכיב